Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
28 november
Kommunfullmäktige 2022
3:15:36
25 mars
Kommunfullmäktige 2024
1:29:06
27 september
Kommunfullmäktige 2021
1:57:26
21 januari
Kommunfullmäktige 2021
1:18:55

29 mars

Kommunfullmäktige 2021

1.

Upprop på kommunfullmäktige

2.

Val av protokolljusterare och fastställande av dag och plats för justering av protokollet

3.

Fastställande av dagordning

4.

Allmänhetens frågestund 2021

5.

Årsredovisning 2020 - Tibro kommun

6.

Revisionsberättelse och granskningsrapport Tibro kommun år 2020 och fråga om ansvarsfrihet

7.

Svar på motion om att underlätta blodgivning på betald arbetstid för kommunanställda

8.

Redovisning av uppdrag att utreda möjligheter och kostnader för att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden med bild

9.

Överföring av investeringsmedel för projekt östra Tibro

10.

Justeringar i investeringsbudgeten för år 2021

11.

Justering av investeringsbudgeten för Ransbergs skola

12.

Köp av mark till Ransbergs skola; del av fastigheten Klockarebolet 3:1 att fastighetsreglera till fastigheten Ransbergs Prästbol 2:26

13.

Parlamentarisk grupp för översyn av kommunens politiska organisation och ersättningsreglemente för förtroendevalda

14.

Markförsäljning, Fröstorp 10:2/5

15.

Revidering av kommunstyrelsens reglemente

16.

Revidering av socialnämndens reglemente

17.

Revidering av byggnads- och trafiknämndens reglemente

18.

Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente

19.

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente

20.

Revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente

21.

Redovisning av avtalssamverkan 2020 för kommunstyrelse och nämnder

22.

Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen

23.

Medborgarförslag om farthinder på Värsåsvägen

24.

Medborgarförslag om digital fixare

25.

Avsägelser samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2021

26.

Anmälan av nya frågor och interpellationer

27.

Anmälan av nya motioner

28.

Skrivelser och meddelanden 2021

Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS, kvartal 4 2020

Länsstyrelsen Västra Götalands läns beslut 2021-02-04 om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige

Socialnämndens beslut 2020-11-30 § 162 om översyn samarbetsavtal Tillståndsenheten i Samverkan

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-01-26 § 10 om Maxtaxa, fastställda bidragsramar 2021

Medborgarförslag val

Publicerad
söndag 28 mars 2021