Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
25 mars
Kommunfullmäktige 2024
1:29:06
21 januari
Kommunfullmäktige 2021
1:18:55
27 mars
Kommunfullmäktige 2023
1:25:18
20 december
Kommunfullmäktige 2021
2:16:36

27 september

Kommunfullmäktige 2021

1. Upprop på kommunfullmäktige

2. Val av protokolljusterare och fastställande av dag och plats för justering av protokollet

3. Fastställande av dagordning (ärende nr 2021-000004 000)

4. Allmänhetens frågestund 2021 (ärende nr 2021-000012 08)

5. Investeringsmedel för uppgradering av ljudanläggning i Tibrosalen (ärende nr 2021-000175 005)

6. Investeringsmedel i investeringsbudget 2022 för lokalgata i kvarteret Hyveln (ärende nr 2021-000223 31)

7. Försäljning och fastighetsreglering berörande del av Fröstorp 10:2/4, Fröstorp 1:23 och Fröstorp 1:25 (ärende nr 2021-000157 20)

8. Ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (ärende nr 2021-000183 40)

9. Ny avfallstaxa, Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS (ärende nr 2021-000166 40)

10. Ny förbundsordning för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg (Avfallshantering östra Skaraborg, AÖS) (ärende nr 2021-000095 003)

11. Nytt avtal om värmeleverans mellan Tibro kommun och Nevel AB (ärende nr 2021-000185 05)

12. Sammanträdesdagar 2022 för KSau, KS och KF (ärende nr 2021-000180 001)

13. Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening (ärende nr 2021-000191 04)

14. Svar på motion om gratischeck till familjerådgivningen (ärende nr 2020-000041 08)

15. Svar på motion om säker gång- och cykelväg från Fagersanna samhälle till idrottsplatsen Fagervi (ärende nr 2020-000300 08)

16. Svar på motion om mötestider i kommunen (ärende nr 2021-000133 08)

17. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson (S) om åtgärder för en aktiv brottsbekämpning (ärende nr 2021-000172 08)

18. Medborgarförslag om hängmattor och bokskåp vid Ånaplan (ärende nr 2021-000162 08)

19. Medborgarförslag om tävling om förslag på utsmyckning i cirkulationsplatsen väg 49/201 (ärende nr 2021-000218 08)

20. Medborgarförslag om vattenstationer i Tibro (ärende nr 2021-000214 08)

21. Avsägelser samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2021 (ärende nr 2021-000016 11)

22. Anmälan av nya frågor och interpellationer (ärende nr 2021-000017 08)

23. Anmälan av nya motioner (ärende nr 2021-000018 08)

24. Skrivelser och meddelanden 2021 (ärende nr 2021-000015 000)

Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS, kvartal 2, 2021

Länsstyrelsen Västra Götalands läns protokoll 2021-09-06 från inspektion av överförmyndaren i Tibro kommun Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-05-24 § 42 om medborgarförslag om gratis bekämpningsmedel mot mördarsniglar Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-06-21 § 56 om medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelväg utmed Bäckängsgatan Byggnads- och trafiknämndens beslut 2021-06-22 § 62 om medborgarförslag om parkeringstillstånd för boende i fastigheter som saknar boendeparkering

Medborgarförslag val

Publicerad
söndag 26 september 2021