Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

30 oktober

Kommunfullmäktige 2023

Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 30 oktober 2023, kl. 18:00

Plats: Tibrosalen, Inredia

ÄRENDEN

1. Upprop på kommunfullmäktige

2. Val av protokolljusterare

3. Godkännande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund 2023

5. Information 2023 Information från kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg Pelle Holmström, förbundschef

6. Delårsrapport med uppföljning 2 per 31 augusti 2023 - Tibro kommun

7. Svar på motion om utbildning för akutsituationer

8. Svar på motion om introduktion och mentorskap vid nyanställning

9. Svar på motion om bastu vid Ånaplan

10. Redovisning av inlämnade motioner och medborgarförslag som ännu inte har besvarats, oktober 2023

11. Revidering av bolagsordning för Tibro Energi AB

12. Revidering av bolagsordning för Tibro Elnät AB

13. Revidering av bolagsordning för AB Tibrobyggen

14. Avsägelser samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2023

15. Anmälan av nya frågor och interpellationer

16. Anmälan av nya motioner

17. Skrivelser och meddelanden 2023

Länsstyrelsen Västra Götalands läns beslut 2023-10-03 om ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige

Delårsredovisning 2023 för Samordningsförbundet Skaraborg

Projektredovisning delår 2023 för Samordningsförbundet Skaraborg

Kvartalsrapport till IVO över ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS, kvartal 2, 2023

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2023-10-02 § 73 om svar på medborgarförslag om kolonilotter

Delårsrapport 2023 för Räddningstjänsten Skaraborg

Byggnads- och trafiknämndens beslut 2023-10-03 § 78 om svar på medborgarförslag om betongfundament med 30-skyltar på Tibrovägen i Hönsa

Delårsrapport 2023 för Avfall & Återvinning Skaraborg

Publicerad
måndag 30 oktober 2023