Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
25 septeber
Kommunfullmäktige 2023
2:06:32
24 april
Kommunfullmäktige 2023
43:54
29 mars
Kommunfullmäktige 2021
2:04:06
27 september
Kommunfullmäktige 2021
1:57:26

27 mars

Kommunfullmäktige 2023

Kommunfullmäktiges sammanträde

Tid: måndagen den 27 mars 2023 kl. 18:00

Plats: Inredia, Tibrosalen

1. Upprop på kommunfullmäktige

2. Val av protokolljusterare

3. Godkännande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund 2023

5. Svar på medborgarförslag om gratis sommarlovskort (busskort) till kommunens ungdomar

6. Årsredovisning 2022 - Tibro kommun

7. Revisionsberättelse och granskningsrapport Tibro kommun år 2022 och fråga om ansvarsfrihet

8. Årsredovisning 2022 för AB Tibrobyggen

9. Årsredovisning 2022 för Tibro Elnät AB

10. Årsredovisning 2022 för Tibro Energi AB

11. Riktlinjer för kamerabevakning Tibro kommun

12. Äskande av medel för ombyggnation av Fågelviksskolan, etapp 7

13. Revidering av plan- och bygglovtaxa för Tibro kommun

14. Revidering av reglemente för krisledningsnämnden

15. Arbetsordning för Folkhälsorådet

16. Svar på motion om ungdomsråd i Tibro

17. Medborgarförslag om barns tillgång till kulturskolans utbud under skoltid

18. Avsägelser samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2023

19. Anmälan av nya frågor och interpellationer

20. Anmälan av nya motioner

21. Skrivelser och meddelanden 2023

Kvartalsrapport till IVO över ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ SoL och 9 § LSS, kvartal 4 2022

Byggnads- och trafiknämndens beslut 2023-02-21 § 16 om medborgarförslag om att stänga av Värsåsvägen

Länsstyrelsen i Västra Götalands beslut 2023-03-15 om ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Medborgarförslag Tibro Elnät AB val sommarlovskort busskort

Publicerad
måndag 27 mars 2023