Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
26 September
Kommunfullmäktige 2022
53:11
27 februari
Kommunfullmäktige 2023
1:49:42
31 januari
Kommunfullmäktige 2022
36:46
27 mars
Kommunfullmäktige 2023
1:25:18

19 December

Kommunfullmäktige 2022

1. Upprop på kommunfullmäktige

2. Val av protokolljusterare

3. Godkännande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund 2022

5. Försäljning av del av fastighet Tellus 12 (Nyboskolan) till Olinsgymnasiet i Skara AB

6. Inköpspolicy för Tibro kommun

7. Företagspolicy för de kommunala bolagen i Tibro kommun

8. Bolagsordning Tibro Elnät AB

9. Bolagsordning Tibro Energi AB

10. Bolagsordning AB Tibrobyggen

11. Ägardirektiv Tibro Elnät AB

12. Ägardirektiv för Tibro Energi AB

13. Ägardirektiv AB Tibrobyggen

14. Revidering av Placeringspolicy för kort- och långsiktig medelsförvaltning

15. Svar på motion om språkkrav vid anställning inom skola samt vård och omsorg i Tibro kommun

16. Svar på motion om vattenlek för barn

17. Reglemente för arkivverksamhet

18. Förslag till upplösning av samrådsgruppen samt förslag på ny organisering av kommunens brottsförebyggande arbete

19. Förslag till upplösning av politisk barnrättsgrupp

20. Revidering av arbetsordning för tillgänglighetsrådet (rådet för funktionshinderfrågor)

21. Ordningsföljd för inkallande av ersättare för frånvarande ledamöter i kommunens styrelse och nämnder, inkallelseordning

22. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson (S) om hur pengarna till arbetsmarknadsåtgärder har använts

23. Medborgarförslag om gratis sommarlovskort (busskort) till kommunens ungdomar

24. Anmälan av nya motioner

25. Anmälan av nya frågor och interpellationer

26. Avsägelser samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2022

27. Skrivelser och meddelanden 2022 Uppföljningsformulär - Kommunernas klimatlöften 2022, Tibro kommun

Kvartalsrapporter till IVO över ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS, år 2022

Nyboskolan Olinsgymnasiet sommarlovskort busskort

Publicerad
måndag 19 december 2022