Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
29 november
Kommunfullmäktige 2021
2:23:21

13 Juni

Kommunfullmäktige 2022

(OBS endast ljudfil)

1. Upprop på kommunfullmäktige

2. Val av protokolljusterare

3. Godkännande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund 2022

5. Svar på medborgarförslag om att göra Ransbergs gruva till turistattraktion

6. Budget 2023 - Tibro kommun

7. Tilläggsanslag samt omföring i investeringsbudget 2022 för projekt Tidavadsgatan

8. Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal

9. Revidering av indikatorer för strategiska mål Tibro kommun

10. Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård

11. Nytt hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser

12. Revidering av reglemente för valnämnden

13. Delägarskap i Kommunassurans syd Försäkrings AB

14. Årsredovisning 2021 för Miljösamverkan Östra Skaraborg, MÖS

15. Årsredovisning 2021 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS

16. Årsredovisning 2021 för Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS

17. Årsredovisning 2021 för Skaraborgs kommunalförbund

18. Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Skaraborg

19. Årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst

20. Svar på motion om att öppna fritidsbanken på nytt

21. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson (S) om åtgärder för att öka tryggheten för kommunens invånare

22. Anmälan av nya frågor och interpellationer

23. Anmälan av nya motioner

24. Avsägelser samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2022

25. Skrivelser och meddelanden 2022 Skrivelse om funktionell friidrottsanläggning i Tibro, Svenska friidrottsförbundet Kvartalsrapport till IVO över ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 SoL och 9 LSS, kvartal 1 år 2022 Byggnads- och trafiknämndens beslut 2022-05-24 29 om medborgarförslag om fartdämpande åtgärder på Mariestadsvägen

Ransbergs gruva

Publicerad
måndag 13 juni 2022