Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
29 april
Kommunfullmäktige 2024
50:48
28 mars
Kommunfullmäktige 2022
2:50:19
27 mars
Kommunfullmäktige 2023
1:25:18
21 januari
Kommunfullmäktige 2021
1:18:55

28 november

Kommunfullmäktige 2022

Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 28 november 2022, kl. 18.00

1. Upprop på kommunfullmäktige

2. Val av protokolljusterare

3. Godkännande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund 2022

5. Höjning av taxa för vatten och avlopp, VA-taxa 2023

6. Överföring av medel ur 2022 års investeringsbudget till 2023

7. Revidering av indikator för strategiska mål Tibro kommun

8. Budget 2023 - Tibro kommun

9. Utbetalning av partistöd 2023

10. Svar på motion om att införa ett idrottsråd i Tibro

11. Svar på motion om idrottsskola

12. Samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland

13. Ny förbundsordning för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg

14. Nya avfallsföreskrifter för medlemskommunerna i Avfall och Återvinning Skaraborg, AÅS

15. Frister för myndighetsutövning och rengöring (sotning) inom Räddningstjänsten Skaraborg

16. Avgifter för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg

17. Val av revisorer samt ordförande och vice ordförande

18. Val av kommunstyrelse samt ordförande och vice ordförande

19. Val av socialnämnd samt ordförande och vice ordförande

20. Val av barn- och utbildningsnämnd samt ordförande och vice ordförande

21. Val av byggnads- och trafiknämnd samt ordförande och vice ordförande

22. Val av kultur- och fritidsnämnd samt ordförande och vice ordförande

23. Val av samhällsbyggnadsnämnd samt ordförande och vice ordförande

24. Val av valnämnd samt ordförande och vice ordförande

25. Val av ledamöter och ersättare i kollektivtrafiknämnden

26. Val av en ledamot och en ersättare till Delregionala Kollektivtrafikrådet Skaraborg (DKR) 2023-2026

27. Val av överförmyndare och ersättare

28. Val av representant i samordningsförbundet Skaraborg

29. Val av gode män vid lantmäteriförrättningar

30. Val av styrelserepresentanter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i Tibro Energi AB

31. Val av lekmannarevisor samt ersättare till Tibro Energi AB

32. Val av styrelserepresentanter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i Tibro Elnät AB

33. Val av lekmannarevisor samt ersättare till Tibro Elnät AB

34. Val av styrelserepresentanter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i AB Tibrobyggen

35. Val av lekmannarevisor samt ersättare till AB Tibrobyggen

36. Val av ledamot och ersättare i direktionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Skaraborg

37. Val av revisor till kommunalförbundet Räddningstjänsten Skaraborg

38. Val av ledamot och ersättare i direktionen för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg

39. Val av ledamöter och ersättare i direktionen för Miljösamverkan Östra Skaraborg

40. Val av ledamöter och ersättare i Miljönämnden Östra Skaraborg

41. Val av ledamot och ersättare till direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

42. Val av ledamot och ersättare till direktionen för Skaraborgs kommunalförbund

43. Ordningsföljd för inkallande av ersättare för frånvarande ledamöter i kommunens styrelse och nämnder, inkallelseordning

44. Avsägelser samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2022

45. Anmälan av nya motioner

46. Anmälan av nya frågor och interpellationer

47. Skrivelser och meddelanden 2022

Länsstyrelsen Västra Götalands län Tillsynsprotokoll - Inspektion av överförmyndaren i Tibro kommun avseende verksamhetsåret 2021, 2022-10-17

Delårsrapport 2022 för Miljösamverkan östra Skaraborg

Tibro Elnät AB Delårsrapport val Budget

Publicerad
måndag 28 november 2022