Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
20 december
Kommunfullmäktige 2021
2:16:36
30 januari, Idépolitisk debatt
Kommunfullmäktige 2023
2:09:32
27 september
Kommunfullmäktige 2021
1:57:26
14 juni
Kommunfullmäktige 2021
2:10:34

31 oktober

Kommunfullmäktige 2022

Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 31 oktober 2022, kl. 18.00

1. Upprop på kommunfullmäktige

2. Val av protokolljusterare

3. Godkännande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund 2022

5. Delårsrapport med uppföljning 2 per 31 augusti 2022 - Tibro kommun

6. Uppdrag till Kommunassurans syd Försäkrings AB att tillhandahålla Egenandelsprogram, justerat aktieägaravtal gällande Kommunassurans syd Försäkrings AB samt justerat ägardirektiv till Kommunassurans syd Försäkrings AB

7. Revidering av avgiftsreglemente för vård och omsorg i Tibro kommun

8. Ansökningar om medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänsten östra Skaraborg

9. Förbundsordning och reglemente för Räddningstjänsten Skaraborg 2023

10. Svar på motion om att införa utmaningsrätt på kommunal verksamhet

11. Svar på motion om att förhindra placeringar i Ryssland

12. Redovisning av inlämnade motioner och medborgarförslag som ännu inte har besvarats, oktober 2022

13. Anmälan av nya motioner

14. Anmälan av nya frågor och interpellationer

15. Avsägelser samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2022

16. Skrivelser och meddelanden 2022

Byggnads- och trafiknämndens beslut 2022-06-28 § 46 om medborgarförslag om farthinder på Värsåsvägen

Byggnads- och trafiknämndens beslut 2022-06-28 § 47 om medborgarförslag om att anställa en kommunekolog

Delårsrapport 2022 för Avfall & Återvinning Skaraborg

Delårsrapport 2022 för Skaraborgs kommunalförbund

Delårsrapport 2022 för Räddningstjänsten östra Skaraborg

Delårsrapport 2022 för Tolkförmedling Väst

Kvartalsrapport till IVO över ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS, kvartal 2 2022

17. Val av ordförande i kommunfullmäktige

18. Val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige

19. Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige

20. Val av valberedning samt ordförande och vice ordförande

Delårsrapport val

Publicerad
måndag 31 oktober 2022