Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
25 septeber
Kommunfullmäktige 2023
2:06:32
21 januari
Kommunfullmäktige 2021
1:18:55
29 november
Kommunfullmäktige 2021
2:23:21
14 juni
Kommunfullmäktige 2021
2:10:34

26 februari

Kommunfullmäktige 2024

ÄRENDEN

1. Upprop på kommunfullmäktige

2. Val av protokolljusterare

3. Godkännande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund 2024

5. Information 2024 Avfall & Återvinning Skaraborg

Pontus Düring, förbundsdirektör

6. Centrumutvecklingsplan Tibro kommun

7. Brandskyddspolicy för kommunal verksamhet inklusive bolag och förbund inom Essunga, Grästorp, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara kommun.

8. Revidering av avgiftsreglemente för vård och omsorg i Tibro kommun

9. Revidering av plan- och bygglovtaxa för Tibro kommun

10. Revidering av prislista för försäljning av kommunalägd mark

11. Svar på motion om jourklasser i kommunens grundskolor

12. Svar på motion om att kostnadsberäkna järnvägsbron och undergången

13. Svar på motion om att utreda behovet av förskoleplatser i kommunen

14. Svar på motion om äldreboende i privat regi

15. Svar på motion om att snabbare skapa sysselsättning för unga som söker försörjningsstöd

16. Svar på motion om gratis mensskydd för elever i Tibro kommuns skolor

17. Svar på motion om obligatoriska förberedelseklasser för nyanlända

18. Anmälan av nya motioner 2024

19. Anmälan av nya frågor och interpellationer 2024

20. Avsägelser samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2024

21. Skrivelser och meddelanden 2024

Socialnämndens beslut 2023-11-27 § 161 om medborgarförslag om volontärsamordnare

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2023-12-04 § 65 om medborgarförslag om kallbadplats vid Ånaplan

Kvartalsrapport till IVO över ej verkställda beslut enligt 4 kap. SoL och 9 § LSS, kvartal 3, 2023

Delårsrapport 2023 för Tolkförmedling Väst

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2023-12-19 § 125 om avgiftsnivåerna för maxtaxa barnomsorg 2024

Byggnads- och trafiknämndens beslut 2024-01-24 § 4 om medborgarförslag om att K-märka fastigheten Balteryd 1:18

Missiv - Granskning av kommunens arbete med samverkan kring barn som far illa samt orosanmälningar

Granskningsrapport - Granskning av kommunens arbete med samverkan kring barn som far illa samt orosanmälningar

Medborgarförslag Delårsrapport val

Publicerad
måndag 26 februari 2024